تماس با ما

 
 
آدرس : تهران-شهرک قدس- فاز 6- خیابان ایوانک غربی- خیابان گل افشان جنوبی
تلفن :88563929-88563685-88563681
دورنگار : 88563700
کد پستی: 1469744881
پست الکترونیک :Info@farzanegan7.sch.ir