1. میزان جذابیت نمایشگاه از نظر بصری
2. سطح علمی پروژه های ارائه شده را چطور ارزیابی می نمایید ؟
3. میزان تسلط دانش اموزان در هنگام ارائه ی را چطور ارزیابی می نمایید ؟
4. تا چه میزانی نمایشگاه فرزانگان ۷- دوره دوم را تلاشی موفق در برگزاری یک کارگاه علوم مجازی ارزیابی می کنید ؟
5. تا چه حد مطالب ارائه شده را در افزایش اطلاعات خود موثر ارزیابی می کنید ؟

     
 
نقشه سایت