خدمات و برنامه های پژوهشی  
  • ارائه آموزش های تئوریک مربوط به رشته های پژوهشی(مبانی و اصول موضوع، روش های کار، رشته های تحصیلی مرتبط با موضوع)
  • ارائه آموزش های نرم افزاری(نرم افزار های شبیه سازی) وانجام آزمایشات مرتبط با موضوع
  • تهیه و تامین کلیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز به منظور ساخت دست سازه ها ی دانش آموزان
  • ارائه آموزش های عملی ساخت وسایل و  دست سازه هادر کارگاه ها و دوره های پژوهشی
  • نمایش فیلم ها و کلیپ های آموزشی مرتبط با کارگاه ها و دوره های پژوهشی
  • ارائه بسته های آموزشی – پژوهشی به دانش آموزان
  • برگزاری جشنواره پژوهشی و نمایشگاه دستاوردهای دانش اموزان (کارسوق پژوهشی) در پایان دوره های پژوهشی در اردیبهشت ماه