دسترسی به بخش گروههای آموزشی فقط برای دبیران , همکاران و دانش آموزان دبیرستان امکان پذیر می باشد.