طرح تعالی مدیریت
 
 

طرح تعالی مدیریت 

       روح انسان از منشا تعالی وجود یافته است