IYPT  
در سال 1979 مسابقه ای تحت عنوان مسابقه فیزیکدانان جوان توسط دانشکده فیزیک دانشگاه مسکو بنیان گردید، که دانش آموزان دبیرستانهای مسکو در آن شرکت می کردند. در سال 1988 این مسابقه بین المللی گردید و کماکان در مسکو انجام می شد تا سال 1994 که در هلند برگزار شد و از آن به بعد کشورهای دیگر هر ساله میزبان این مسابقه گردیدند و تعداد آنها از 10 کشور در سالهای اولیه به 20 کشور تا سال 2003 رسید.  این مسابقه بین المللی یک مسابقه تئوری و عملی در فیزیک است که دانش آموزان مقطع دبیرستان در قالب تیم های 5 نفره از کشورهای گوناگون به زبان انگلیسی به رقابت می پردازند.