زیست شناسی  

 

در پژوهش زیست دانش آموزان  گروه بندی شدند، به تحقيق و جمع آوری اطلاعات از منابع اطلاعاتی معرفی شده در کلاس پژوهش پرداختند و زمينه ی دلخواه پروژه ی خود را انتخاب كردند. و به دانش آموزان نوشتن پروپوزال خود را شروع کردند.

 

 

اردوی پژوهشی زیست 

95/7/8

گزارش:   این اردو جهت آشنایی دانش آموزان با زیست شناسی گیاهی انجام گرفت که گیاهان مختلف را مورد بررسی و مشاهده قرار دادند و نحوه جمع بندی گیاهان را یاد گرفتند.

مکان اردو: بوستان نهج البلاغه 

دبیران زست: دکتر زمانی و سر کار خانم قنبری

 به همراهی کارشناس پژوهش: شکوه فاضلی