میکروفلوئیدیک  
دستکاری سیالات در کانال هایی با ابعاد چندین میکرومتر - میکروفلوئیدیک - به عنوان یک زمینه مجزا  ظهور کرده است. میکروفلوئیدیک پتانسیل تأثیر بر زمینه های مختلف از سنتز شیمیایی و آنالیز های بیولوژیکی و فناوری اطلاعات  و اپتیک را دارا می باشد.