طرح تعالی مدیریت  
     
 
محورهای کلیدی تعالی مدیریت  
1- مدیریت و رهبری
2- برنامه ریزی در مدرسه
3- توسعه مشارکت کارکنان در مدرسه
4- توسعه مشارکت دانش آموزان در مدرسه
5- توسعه مشارکت اولیاء و نهادهای اجتماعی در امور مدرسه
6- توانمندسازی نیروهای انسانی
7- استقرار نظام یاددهی - یادگیری
8- ارتقای سلامت ، تربیت بدنی ، پیشگیری و ایمنی
9- توسعه فعالیت های پرورشی و فرهنگی
10- مدیریت امور اداری و اجرایی
11- نتایج دانش آموزان ، کارکنان و اولیاء
     
 
نقشه سایت