کالج علمی-پژوهشی
 
 

مکاسیستم

 

 

مکا سیستم  تلفیق شده از سیستم و مکانیک. درحقیقت این دستگاه ها یک سری مکانیزم های پیچیده تلفیق شده هستند که عموما بر پایه ی فرایندهای مکانیکی هستند
در حقیقت به یک سری از مکانیزم های مختلف که در کنار هم قرار بگیرند و در پی هم کاری را انجام دهند تا به یک هدفی ساده دست پیدا کنند ماشین گلدبرگ می گویند. که برای دانش آموزان فیلم های مربوط به این ماشین گذاشته شد جهت ایجاد ایده های بیشتر .