کالج علمی-پژوهشی
  افتخارات  
   
  اخبار  
برگزاری اولین کارگاه علوم رستا (97/8/7)

گزارش دومین جلسه کارگاه علوم رستا(97/8/21)

مسئولین کلی کارگاه علوم خانم ها هانیه کاشفی، ستایش ملکی  ( با رای گیری دانش آموزان )انتخاب شدند و اولین جلسه با حضور آنها و مسئولین پژوهش انجام گردید و در مورد برنامه کلی کارگاه صحبت گردید .......

   
  هفتمین کارگاه علوم رستا سال تحصیلی 98-97  
   
  افتخارات