معرفی  

معرفی دبیران و کادر آموزشی در سال تحصیلی98-97
ردیفنام همکارنام درسپایهشنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبه
1خانم مهدی زادهمشاور تحصیلیدهم     *     ****
2خانم یگانه مشاور تحصیلییازدهم ریاضی** **
3خانم فتاحیمشاور تحصیلییازدهم تجربی*** *
4خانم جماعتمشاور بالینیدهم  * *
5خانم ترکمانمشاور بالینیدهم** * 
6خانم شریعت پورمشاور بالینییازدهم*****
7خانم یونسی اصلسرپرست آموزشدهم و یازدهم*****
8خانم گل محمدیان ریاضیاتدهم ریاضی * * 
9خانم قنایی نژادهندسهدهم ریاضی*    
10خانم پارساریاضیدهم تجربی* *  
11خانم بختیاریحسابان یازدهم ریاضی*  * 
12خانم دمراجریاضیات و آماریازدهم** * 
13خانم غفرانیهندسهیازدهم ریاضی  *  
14خانم نظریفیزیکدهم تجربی   **
15خانم رستگارفیزیکدهم ویازدهم ریاضی* * *
16خانم همایونفردفیزیکیازدهم تجربی*  * 
17خانم بهرامیشیمیدهم   **
18خانم طالب حقشیمییازدهم ریاضی * * 
19خانم کاظم پورشیمییازدهم تجربی * * 
20خانم اعتمادیزیستدهم تجربی * * 
21خانم جعفریزیستیازدهم تجربی* * *
22خانم رجاییزمین شناسییازدهم   * 
23خانم قندیادبیاتدهم  * *
24خانم ناظرینگارشدهم و یازدهم* *  
25خانم بزرگیادبیاتیازدهم *  *
26خانم فرهمند راددین و زندگیدهم و یازدهم *  *
27خانم کسماییعربیدهم * * 
28خانم رضاییعربییازدهم *  *
29خانم مهاجرانیزبان انگلیسیدهم *** 
30خانم عبدا...پورزبان انگلیسییازدهم  * *
31خانم عمرانیجغرافیا و انساندهم و یازدهم  *  
32خانم دوانیتاریخیازدهم  ***
33خانم مشیریتفکر و کارآفرینیدهم و یازدهم *   
34خانم قماشچیآمادگی دفاعیدهم*   *
35خانم پردستانآزمایشگاهدهم و یازدهم* ** 
36خانم ظفرخواهآزمایشگاه زیستدهم و یازدهم *  *
37خانم شهنیاییآزمایشگاه فیزیکدهم و یازدهم*  **
38خانم پور امیرازمایشگاه شیمیدهم و یازدهم *